03/326.08.28
Print

 

Contrast Bv, Jan Peetersstraat 2 te Deurne België

Algemene verkoopsvoorwaarden

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen, leveringen, werken en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten.  De koper verklaart de voorwaarden, dewelke hierna worden geformuleerd, te aanvaarden en erdoor te zijn gebonden.

1. Een schriftelijke of telefonische offerte is nooit bindend, noch voor prijs, noch voor leveringstermijn, zolang wij de uit te voeren werken niet ter inzage hebben gekregen.  Onze termijnen voor uitvoering van de werken gelden ten titel van inlichting en in geen geval kan een schadevergoeding worden geëist bij het niet nakomen van deze termijn.

2. Er wordt van uitgegaan dat de cliënt eigenaar is van de afdrukrechten op de documenten die hij of zij voor afdruk binnenbrengt.  Elke afdrukopdracht valt onder zijn uitdrukkelijke verantwoordelijkheid.  Evenzo latere behandeling van de afdrukken.

3. Contrast Bv erkent geen enkele aansprakelijkheid over de haar toevertrouwde voorwerpen, plannen, documenten foto’s, negatieven of welke beelddrager dan ook.  Voor wat betreft beschadigingen of welke alteratie aan de toevertrouwde zaken dan ook.  Wat niet binnen de 6 maanden na binnenbrengen werd afgehaald, wordt als achtergelaten beschouwd en mag derhalve worden vernietigd zonder dat er enig verhaal mogelijk is vanwege de cliënt en zonder dat deze moet worden verwittigd.

4. Alle betwistingen aangaande onze uitgeschreven facturen, moeten op straffe van ontvankelijkheid, gedaan worden binnen de termijn van acht dagen na datum van de factuur, en dit bij aangetekend schrijven. Bovendien dient elke afgewerkte opdracht die niet zou voldoen, te worden teruggezonden binnen de 24u na levering, Zo niet, kan geen protest meer worden aanvaard.

5. Voor zekere prestaties zal een tolerantie moeten worden toegestaan door de cliënt voor wat betreft de chromatische reproductie waar wij afhankelijk zijn van de aard van de ondergrond, de inkten en de kleurstoffen, alsook de aard van de apparatuur. In geen geval kunnen normale afwijkingen aanleiding geven tot aanvaarding van een klacht.

6. Onze facturen zijn contant en netto betaalbaar te Deurne, tenzij anders vermeld op de factuur.  In geval van laattijdige betaling zal het te betalen bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling door het enkele feit van het vervallen van de factuur worden verhoogd met een intrest conform de Wet van 02.08.2002  op de Betalingsachterstand bij Handelstransacties.  Bij gebreke  aan volledige regeling op de vervaldag zal bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire en onverminderde schadeloosstelling van 10% van het nog verschuldigde bedrag aangerekend worden, met een minimum van 50€.  Alle gedingen tot dewelke de facturen, de levering of het werk aanleiding geven, behoren tot de bevoegdheid van de rechtbank waar onze maatschappelijke zetel is gevestigd.

7. Alle verzendingen gebeuren op risico van de klant.

8. Levering van afdrukwerk gebeuren Franco vanaf 50€ excl. btw., voor klein formaat kopieën vanaf 100€ excl. btw. Bij bedragen lager dan vermeld worden leveringskosten verrekend, volgens afspraak met klant.

9. Bestellingen webshop : gelden de webshop verkoopsvoorwaarden B2B.

10. Er wordt niet aan ’derden’ gefactureerd.

11. Er zullen geen bestelling of opdrachten worden aangenomen zolang er nog vervallen facturen openstaan in onze boekhouding.

12. Voor de opmaak van een factuur dienen alle factuurgegevens bekend te zijn.  Indien een factuur op het einde van de maand het bedrag van 25€ niet overschrijdt, zullen er 5€ administratiekosten aangerekend worden.

13. Bedrijven die wensen te betalen na ontvangst van de factuur, dienen een officiële bestelbon aan te leveren of te opdracht te bevestigen via mail.

14. Elke cliënt wordt (bij een bestelling) geacht kennis te hebben genomen van onze prijzen en factuurvoorwaarden, en ermede in te stemmen.

15. In het kader van de vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens (GFDR), verwerken wij uw gegevens enkel en alleen om onze contractuele verplichtingen tegenover U na te komen (noodzakelijke bedrijfsvoering).

Verkoopsvoorwaarden webshop/kantoormaterialen (B2B):

16. Alle offertes zijn uitsluitend vrijblijvend en vinden plaats onder voorbehoud van schriftelijke aanvaarding van de  bestelling door de verkoper. Bestellingen leiden slechts tot een bindende overeenkomst na schriftelijke aan-    vaarding door de verkoper.

17. De prijzen van de producten: zijn deze aangegeven door Contrast Bv en onder voorbehoud. Indien er zich buiten de wil van Contrast Bv om, zich prijsverhogende factoren voordoen, is Contrast Bv gemachtigd de overeengekomen prijs evenredig te verhogen. Indien er geen prijs werd aangegeven is de prijs van toepassing op het ogenblik van de verzending.

18. Leveringskosten: voor leveringen minder dan €69, zullen er €6.50 transportkosten ( voor België) worden aangerekend te laste van de Koper.

19. Belastingen en andere taksen: prijzen van de producten zijn exclusief BTW en andere belastingen en taksen m.b.t verkoop, verzending,... zijn ten laste van de koper.

20. Betaling artikelen : Alle leveringen zijn contant en netto betaalbaar te Deurne, tenzij door ons anders vermeld  op de factuur. Bij leveringen in gedeelten, zal de prijs van de niet afgenomen goederen onmiddellijk verschuldigd zijn, in het geval dat de reeds geleverde goederen niet zijn betaald en dit onverminderd het recht van Contrast Bv om de overeenkomst met betrekking tot de overige, nog niet geleverde goederen, zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbonden te beschouwen en uit hoofde van deze ontbinding een forfaitaire vergoeding van 35% van de verkoopprijs te eisen. Vervolgens gelden alle voorwaarden, vermeld in artikel punt 6. van onze algemene verkoopsvoorwaarden B2B.

21. Levering ,annulering en wijzigingen door de koper: de opgegeven leveringstermijnen worden slechts bij wijze van inlichting verstrekt, en kunnen nooit enige verplichting inhouden. Vertraging om welke reden dan ook, kan de koper nooit enig recht geven op schadevergoeding of annulering/ontbinding van de overeenkomst.                

           Indien de vertraging buiten de macht ligt van Contrast Bv, behoudt deze zich het recht voor om de bestelling      te annuleren, de verzending opnieuw te plannen , waarbij de Koper niet gerechtigd is de levering te weigeren,noch bevrijd is van enige verplichtingen. Indien de vertraging te wijten is aan de Koper, heeft Contrast Bv het recht de producten op risico en kosten en voor rekening van de Koper in bewaargeving te geven.

           Indien de koper, om gelijk welke reden dan ook, de bestelde goederen niet afneemt, behoudt Contrast Bv het      recht om de bestelling zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden. In dat geval is de Koper een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 35% van de verkoopprijs.

22. Overdracht van risico en eigendom: De overdracht van het risico van de verkochte producten geschiedt op het ogenblik van de aanvaarding van de bestelling tot aankoop door Contrast Bv. Zolang het verschuldigd bedrag van de producten niet werd voldaan, blijven deze de eigendom van de verkoper. De Verkoper is gemachtigd, onherroepelijk en zonder gerechtelijke tussenkomst de niet tijdig betaalde goederen terug te nemen. Elke breuk en/of beschadiging, ontstaan gedurende het vervoer, (zelfs indien Franco) dient Contrast Bv voor zijn rekening te nemen.

23.  Geschillen/Rechtbank: zie artikel vermeld in punt 6 algemene voorwaarden.

24. Klachten: dienen binnen de 48uur, na ontvangst en (voor het gebruik) van de gekochte producten, gemeld te worden aan Contrast Bv en dit per aangetekend schrijven of per mail. Zo niet heeft dit voor gevolg dat de levering zonder meer geacht wordt aanvaard te zijn. Onze aansprakelijkheid voor zichtbare of verborgen gebreken of niet-conforme levering zal in ieder geval beperkt zijn tot de prijs van de producten die aanleiding geven tot de aansprakelijkheid. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte schade, gevolgschade of incidentele schade.

25. Herroepingsrecht: dit recht geldt enkel voor online aankopen van artikelen. De Koper heeft het recht af te zien van de aankoop binnen een termijn van 14 dagen vanaf de levering van het product. De koper die van het herroepingsrecht gebruik maakt, is verplicht vanaf de levering contact op te nemen met Contrast Bv en de goederen binnen een termijn van 20 dagen op zijn kosten terug te bezorgen aan Contrast Bv. De goederen met een verkoopprijs van 100€ of meer, dienen dan ook in de originele (onbeschadigde, ongeopende, nieuwe,  volledige staat toe te komen samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs. Zo niet, worden deze niet teruggenomen.

 

 Verkoopsvoorwaarden webshop/kantoormaterialen  B2C(customer/klant)

Onderhavige Algemene Voorwaarden, zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker op onze e-commerce webshop.  De Koper moet onze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden bij het plaatsen van een bestelling via onze webwinkel.

1.De prijzen van de producten zijn steeds uitgedrukt in Euro, exclusief BTW.  Alle andere verplichtingen, zoals taksen of belastingen zijn te dragen door de Klant. De opgegeven prijzen slaan uitsluitend op de artikelen zoals woordelijk omschreven. De foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Contrast Bv is in geen geval aansprakelijk voor zet-, drukfouten, manifeste materiële fouten op de webwinkel. Wij zijn wat de volledigheid en juistheid van de informatie op de webshop slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

2.Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt, kan altijd worden ingetrokken of aangepast. Contrast Bv kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer een product niet beschikbaar is.  Indien een aanbieding/promotie een beperkte geldigheidsduur heeft zal dit in het aanbod vermeld staan.

Producten waarvan de voorraad op ‘0’ staat worden niet na geleverd.

Bij specifieke vragen over de producten, kan je steeds vooraf contact met ons opnemen.

Klantendienst: verkoop-contrast@oudepost.be of telefoon +32 (0)3 326 08 28

3.Leveringskosten zijn gratis levering voor bedragen vanaf €69 Btw exclusief. Voor bedragen kleiner dan vermeld zullen forfaitair transportkosten worden aangerekend, ten laste van de Koper.

De levering en uitvoering van de overeenkomst gebeurt door BPOST, DHL, of onze eigen leverdienst.  De goederen worden geleverd na ontvangst van de bestelling, De levering van de goederen zal binnen een redelijke termijn door de vervoerder worden afgehandeld. Er kunnen zich steeds onvoorziene omstandigheden voordoen, afhankelijk van de economische situatie.

Bij eigen keuze van vervoerder door de klant gaat het risico van verlies of beschadiging over op de klant bij levering aan diens gekozen vervoerder.

In het andere geval het risico van verlies of beschadiging over op de klant  of derde partij op het moment dat de goederen fysiek geleverd zijn aan de klant of een derde partij.

Bij elke zichtbare beschadiging van de verpakking of kwalitatieve tekortkoming van het artikel bij levering, dient onmiddellijk een melding te worden gemaakt aan Contrast BV met zo mogelijk een foto van de vastgestelde beschadiging, en dit binnen de 24 uren na levering, op risico van verval.  De afgeleverde beschadigde doos of artikel dient vervolgens onverwijld te worden terugbezorgd aan de Contrast BV.

4. Eigendomsvoorbehoud: alle geleverde goederen blijven eigendom van Contrast Bv tot op het moment van de gehele betaling door de klant.

5. Herroepingsrecht: de herroeping kan alleen gelden voor klanten die artikelen online aankopen bij Contrast Bv. De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping. Contrast Bv zal bij correcte naleving van de voorwaarden voor herroeping door de klant, overgaan tot terugbetaling op het door de klant op te geven bankrekeningnummer.

 De klant moet de goederen, binnen de 14dagen, na zijn herroepingsbeslissing terugzenden of overhandigen bij Contrast Bv te Deurne. Na de termijn van 14 dagen van de fysieke ontvangst van de goederen, vervalt het recht op herroeping.

De kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de klant. De goederen dienen dan ook in de originele, onbeschadigde, niet bevuilde, volledige staat ( samen met gebruiksaanwijzingen, factuur of aankoopbewijs, en alle toebehoren) toe te komen. Enkel dan kunnen deze worden aanvaard ter terugname. Contrast Bv zal dan de klant die de overeenkomst herroept, terugbetalen.

6. recht op Privacy: Contrast Bv respecteert de Belgische Wet van 8/12/1992, met betrekking tot de bescherming van de privacy in de verwerking van de persoonlijke gegevens. Wij zullen de door U meegedeelde gegevens enkel gebruiken voor het verwerken van de bestelling, versturen van mails i.v.m. de bestelling, de uitvoering van de bestelling en het versturen van reclame of marketingdoeleinden. Wettelijk mag U als klant steeds via mail of schriftelijk vragen om eventuele correctie van uw persoonsgegevens of verzetten tegen het gebruik van uw gegevens.

7.De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en gebruik van zijn paswoord.

De webshop is een beveiligde webshop en uw paswoord zal dan ook gecodeerd worden opgeslagen.  Contrast Bv heeft dan ook geen toegang tot uw paswoord.

8. Cookies:  Contrast Bv kan gebruik maken van cookies, door gebruik te maken van onze website gaat U als klant daarmee akkoord.

Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of uw mobiel apparaat geplaatst wordt  wanneer U een website raadpleegt: Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Cookies kunnen niet worden gebruikt om een persoon te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Cookies hebben tot doel de site optimaal te kunnen laten functioneren.

U kan uw internetbrowser instellen zodat cookies niet worden geaccepteerd of nadien van uw harde schijf worden verwijderd.

9. bij geschillen is: het Belgisch recht is van toepassing, uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

10. De klant aanvaard dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

11. aantasting geldigheid-niet verzaking: indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de ander bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment van één van deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.